Regulamin i karta zgłoszenia „X Szkolne Spotkania z Melpomeną”

Organizatorzy:

Ośrodek Kultury w Będzinie

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

Urzędu Miejskiego w Będzinie

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie

MELOPMENA

REGULAMIN:

Warunki uczestnictwa: W przeglądzie teatralnym

„X Szkolne Spotkania z Melpomeną” mogą wziąć udział

zespoły teatralne działające w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Karty zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 roku na adres:

Ośrodek Kultury – Dział Animacji Kultury,

ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować

na adres e-mail: animacja@ok.bedzin.pl

lub kontaktować się pod numerem tel. (32) 775-82-00 wew. 16

Przesłuchania – zespoły prezentują się na scenie Ośrodka Kultury wg ustalonego wcześniej harmonogramu w dniach 23 i 24 maja 2017 roku.

W sali widowiskowej organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę techniczną. Nie zapewnia się natomiast elementów scenografii. Organizatorzy powołają jury, które zakwalifikuje spektakle do finału.

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, rozwiązania inscenizacyjne, grę aktorską, reżyserię, kostiumy.

Zespoły teatralne będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  1. szkoły podstawowe – klasy IV – VI,

  2. gimnazja.

Forma prezentacji teatralnej jest dowolna: od teatru dramatycznego, poprzez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczna, monodramy itd.

Czas trwania występu – do 45 minut.

Czas przygotowania do występu – do 15 minut.

Wymienione ramy czasowe będą ściśle przestrzegane.

Finał (ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja laureatów) odbędzie się 26 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury w Będzinie ul.Małachowskiego 43

Organizatorzy przewidują możliwość konsultacji z jurorami w dniu przesłuchań.

Jury przyzna nagrody dla najlepszych zespołów, dla najlepszego aktora/aktorki, dla instruktora i ewentualnie dodatkowe nagrody według uznania jury. Każdy z zespołów otrzyma dyplom za udział w przeglądzie.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!!!


Karta zgłoszenia

Nazwa zespołu:
Dane opiekuna:

DANE DOTYCZĄCE SPEKTAKLU:

Autor scenariusza:
Reżyser:
Tytuł:
Forma teatralna:
Krótki opis spektaklu:
Czas trwania spektaklu:
Czas montażu scenografii:
Czas demontażu scenografii:
Ilość uczestników (aktorzy, opiekunowie, obsługa techniczna)
Kategoria wiekowa:
Aktorzy (rola, imię i nazwisko)

WARUNKI TECHNICZNE WYSTĘPU (oświetlenie, nagłośnienie i inne):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa instytucji delegującej (adres, telefon, fax, e-mail):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data, podpis opiekuna grupy Pieczęć instytucji delegującej

…………………………………………………………….

Do pobrania:

Melpomena regulamin 2017

Melpomena karta zgłoszenia 2017