Kartka Wielkanocna – regulamin konkursu

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Kartka Wielkanocna”

pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego

 1. Organizator:

 • Urząd Miejski w Będzinie,

 • Ośrodek Kultury w Będzinie.

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,

 • promowanie samodzielności w działaniach twórczych,

 • kultywowanie tradycji świątecznych,

 • rozwijanie kreatywności, aktywności i twórczych postaw najmłodszych.

3. Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół

podstawowych i gimnazjalnych, wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic środowiskowych, domów kultury z terenu Będzina.

Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.

Ocena prac odbywać się będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 • GRUPA I: dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z oddziałów zerowych w szkołach

podstawowych),

 • GRUPA II: uczniowie szkół podstawowych,

 • GRUPA III: uczniowie szkół gimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką kartki wielkanocnej o wymiarach A4 lub A3 i dostarczenie jej w wymaganym terminie. Każda z prac powinna być czytelnie opisana i zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora,

 • wiek,

 • grupa,

 • pełna nazwa, adres i telefon szkoły/placówki,

 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

4. Terminy:

 • prace konkursowe z dopiskiem „Kartka Wielkanocna” należy dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) lub drogą pocztową (decyduje data wpływu pracy), w nieuszkodzonej formie na adres:

Ośrodek Kultury w Będzinie

ul. Małachowskiego 43

42-500 Będzin

(pok. 14, Dział Animacji Kultury)

 • Prace należy dostarczyć do dnia 16 marca (piątek) 2018 r. Prace dostarczone po wymaganym terminie lub niespełniające regulaminowych wymogów nie wezmą udziału w konkursie.

 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 marca (niedziela) 2018 r. o godz.14.00 podczas imprezy pod nazwą Jarmark Wielkanocny, który odbędzie przy bulwarach nad rzeką Przemszą.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

 • O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią placówki telefonicznie.

5. Ocena i nagrody:

W skład jury wejdą przedstawiciele organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Ocenie będą podlegać: ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja,

kolorystyka), estetyka wykonania, oryginalny pomysł, samodzielność wykonania. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

6. Informacje dodatkowe:

 • Nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działania osób trzecich.

 • Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do udziału w konkursie.

 • Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia czasu trwania konkursu, zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia konkursu, a nawet odwołania w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej.

 • Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. Dz. U. Nr 1998 r. Nr 102 poz. 650).

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 • Więcej informacji o konkursie można uzyskać w Dziale Animacji Kultury przy ul. Małachowskiego 43, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem tel. 32 775-82-00 wew. 16 lub adresem e-mail: animacja@ok.bedzin.pl.