Ośrodek Kultury w Będzinie

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Kultury w Będzinie.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodane teksty alternatywne lub opisy w treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-23
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu można:

 • zwiększyć/zmniejszyć czcionkę
 • włączyć skalę szarości
 • włączyć wysoki kontrast
 • wączyć negatyw
 • włączyć jasne tło
 • włączyć podkreślenie linków
 • włączyć czytelność czcionki
 • wrócić do ustawień domyślnych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Maciejewska, promocja@ok.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 662-197-496. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Ośrodka Kultury w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin

Obiekt jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Obiekt usytuowany jest niedaleko przystanków autobusowych  oraz oznakowanego przejścia dla pieszych.
 • Przystanki autobusowe oznakowane są w sposób widoczny, autobusy zatrzymują się tuż przy stanowisku przystankowym.
 • Budynek jest widocznie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Wejście główne od strony dziedzińca Ośrodka posiada podjazd. dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach długość szerokość pomiędzy barierkami. 
 • Budynek ma recepcję usytuowaną blisko głównego wejścia do obiektu, gdzie osoba z niepełnosprawnością (niewidoma) może trafić na pracownika, który udzieli mu pomocy lub asysty, udzieli informacji lub poprosi o oczekiwanie innego na pracownika, w przypadku braku możliwości dotarcia na wyższe kondygnacje.
 • Schody wewnętrzne są kontrastowo oznakowane na pierwszym i ostatnim stopniu.
 • Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym. Do celów kulturalnych przeznaczony jest parter (poziom 0) oraz piętro (poziom1)
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
 • Wejście boczne do sali teatralnej jest trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową: są schody, brakuje pochylni.
 • Krzesła nie są na stałe przytwierdzone do powierzchni, co ułatwia wjazd na salę wózków i korzystania osobom z niepełnosprawnością ruchową z powierzchni sali na równi z innymi użytkownikami.
 • Sala jest równomiernie oświetlona i pozbawiona nieprzewidywalnych barier.
 • Budynku nie wyposażono w systemy powiadamiania SOS, w przypadku zdarzenia wypadkowego.
 • W budynku nie ma windy. Poręcz znajduje się jedynie po jednej stronie schodów.
 • Osoby poruszające się z pomocą kul i wózka inwalidzkiego mogą korzystać jedynie z parterowej środkowej części obiektu.
 • Zlokalizowana na parterze jedna sala zajęciowa  jest dostępna dla wózków inwalidzkich i osób poruszających się o kulach.
 • Schody wewnętrzne są oznakowane kontrastowo na pierwszym i ostatnim stopniu, drzwi wewnętrzne nie kontrastują z framugami i ścianą.
 • Brak systemu powiadamiania ewakuacyjnego dostępnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dźwiękowego i świetlnego – oraz planu ewakuacji osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnością.
 • Nie ma parkingu.
 • Istnieje możliwość wjazdu na nieduży dziedziniec przed budynkiem od wejścia głównego aby wysiąść i przemieścić się.
 • Miejsca parkingowe są ogólnie dostępne wzdłuż ulicy Małachowskiego oraz za sklepem Biedronka niedaleko budynku Ośrodka.
 • Budynek Ośrodka Kultury w Będzinie nie jest dostosowany do poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością.
 • Aplikacja mobilna: brak.

 

Budynek Filii Ośrodka Kultury w Grodźcu (Plac Skarbińskich 1),  42-506 Będzin Grodziec.

Obiekt jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Obiekt usytuowany nieopodal przystanku autobusowego oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych. Przystanek autobusowy oznakowany jest w sposób widoczny, autobusy zatrzymują się tuż przy wiacie przystankowej, linia krawężnika jest w bezpieczny sposób odróżniona od jezdni.
 • Budynek jest widocznie oznakowany tablicą informacyjną.
 • Wejście główne do obiektu jest dwudrzwiowe z otwieranymi skrzydłami i dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Wzdłuż budynku jest parking dla osób odwiedzających z szerokimi miejscami parkingowymi.
 • W budynku nie ma windy.
 • Są schody. Poręcz znajduje się po jednej stronie schodów.
 • Osoby poruszające z pomocą kul i wózka inwalidzkiego mogą korzystać jedynie z parterowej części obiektu lub dostać się na pierwsze piętro przy pomocy innych osób.
 • Zlokalizowana na pierwszym piętrze sala teatralna jest przestronna i dostępna dla wózków inwalidzkich i osób poruszających się o kulach.
 • Brak systemu powiadamiania ewakuacyjnego dostępnego dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną – dźwiękowego i świetlnego – oraz planu ewakuacji osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a oraz pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 • Aplikacja mobilna: brak.