Ośrodek Kultury w Będzinie

Regulamin

Będzin, dnia 04.05.2021 r.

Regulamin Organizacyjny Patio Seniora

§1

1. Patio Seniora (zwane dalej Patio) jest miejscem spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym dedykowanych seniorom.

2. Patio usytuowane jest w Będzinie przy placu Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej 3, w obrębie dworca PKP i składa się z pomieszczenia wewnątrz budynku dworca, tarasu i ogrodu dolnego.

3. Patio powstało dla osób, które ze względu na wiek, choroby lub sytuację rodzinną mają ograniczone możliwości kontaktów społecznych, a chciałyby podnieść swoją aktywność społeczną i zintegrować się ze społecznością lokalną. Działanie Patio ukierunkowane jest przede wszystkim na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz występowania u nich poczuciu osamotnienia.

 

§ 2

1. Patio jest w administracji Ośrodka Kultury w Będzinie.

2. Patio funkcjonuje w dniach i godzinach ustalonych przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Będzinie, w porozumieniu z osobami korzystającymi z Patio (w tym w szczególności z przedstawicielami Będzińskiego Uniwersytetu III Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o/Będzin).

3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Patio sprawuje Dyrektor Ośrodka Kultury w Będzinie.

4. Na Patio może przebywać ilość osób zgodna z aktualnymi wytycznymi Rządowymi (aktualnymi zasadami bezpieczeństwa) jednak nie więcej niż 40 osób wewnątrz budynku.

 

§ 3

1. Patio zostało powołane dla mieszkańców Będzina powyżej 60 roku życia.

2. Warunkiem korzystania z Patio jest uzyskanie i każdorazowe okazywanie Karty Członkowskiej Patio Seniora (zwaną dalej Kartą) - Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. Kartę sobie uprawnionej wydaje pracownik Ośrodka Kultury w Będzinie odpowiedzialny za Patio.

4. Kartę można pozyskać:

 1. pokazując legitymację lub indeks Będzińskiego Uniwersytetu III Wieku,

 2. okazując legitymację PZERiI o/Będzin,

 3. okazując Pracownikowi Ośrodka Kultury odpowiedzialnemu za Patio dokument tożsamości potwierdzający wiek oraz miejsce zamieszkania.

5. Otrzymując Kartę Członkowską senior zostaje wpisany na listę osób uprawnionych do korzystania z Patio.

6. Karta Członkowska upoważnia do bezpłatnego korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia w godzinach otwarcia Patio, chyba że pomieszczenie Patio zostanie zarezerwowane przez zorganizowaną grupę seniorów w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, kulturalnej lub edukacyjnej (np. próbę chóru, zajęcia UTW). Rezerwacje pomieszczenia Patio koordynuje Kierownik Działu Animacji Kultury.

7. Charakter niektórych spotkań może wymagać wcześniejszych zapisów (np. koncert, spotkanie autorskie, wystawa).

 

§ 4

1. Działalność realizowana w ramach Patio ma być ukierunkowana w szczególności na:

 1. umożliwienie rozwijania wszechstronnej aktywności w środowisku seniorów, animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, zwłaszcza o charakterze integracyjnym,

 2. udział w konkursach i projektach na rzecz społeczności lokalnej,

 3. organizowanie spotkań tematycznych o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla środowisk osób starszych,

 4. organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin i zainteresowań,

 5. podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich,

2. Wszelkie działania planowane, organizowane i podejmowane w ramach funkcjonowania Patio. powinny brać pod uwagę:

 1. podmiotowość i godność osób uczestniczących w zajęciach,

 2. dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy oraz zasady współżycia społecznego,

 3. poszanowanie praw innych osób, w tym również do wyrażania swobodnej opinii,

 4. bezpieczeństwo uczestników,

 5. aktualne zasady bezpieczeństwa wprowadzane przez Rząd.

 

§ 5

1. Osoby korzystające z Patio są zobowiązane do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu,

 2. przestrzegania ustalonych dni i godzin jego funkcjonowania,

 3. przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasad bezpieczeństwa i ogólnych norm zachowań,

 4. dbałości o wspólne dobra, pomieszczenia, sprzęt, wyposażenie, ogólny ład i porządek,

 5. przestrzegania całkowitego zakazu palenia tytoniu na terenie Patio i całego budynku dworca PKP,

 6. przestrzegania całkowitego zakazu wnoszenia i używania alkoholu oraz innych środków odurzających lub przebywania na terenie Patio w stanie wskazującym na ich użycie,

 7. przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt do Patio,

 8. przestrzegania zakazu wnoszenia do Patio przedmiotów i substancji niebezpiecznych,

 9. przestrzegania aktualnych zasad bezpieczeństwa wprowadzanych przez Rząd (m.in. dystans, dezynfekcja, maseczki),

 10. dostosowania się do poleceń pracownika Ośrodka Kultury w Będzinie odpowiedzialnego za Patio.

2. Osoby korzystające z Patio nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz naruszać ogólnie przyjętych norm zachowania i zasad współżycia społecznego.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu osoby nie respektujące niniejszych zapisów zostaną z Patio niezwłocznie usunięte. W przypadku gdy sytuacja taka będzie się powtarzać Dyrektor Ośrodka Kultury w Będzinie może okresowo lub na stałe wykluczyć uczestnika z korzystania z Patio.

4. Wszystkie próby kradzieży lub dewastacji będą obligatoryjnie zgłaszane na Policję.

 

§ 6

1. Patio współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz integracji społecznej, realizujących działania aktywizujące na rzecz osób w podeszłym wieku.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wzór Karty Członkowskiej Patio Seniora