Ośrodek Kultury w Będzinie

Zapytanie ofertowe – wesołe miasteczko

Zapytanie ofertowe – wesołe miasteczko

I. ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Kultury w Będzinie ul.Małachowskiego 43

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zapytania o cenę jest dzierżawa części działek, stanowiący własność
gminy Będzin na terenie lądowiska przy szkole Muzycznej ul.Sportowa ( mapa 24 działka
79/26) z przeznaczeniem na działalność usługowo-rozrywkową ( wesołe miasteczko) w
dniach 27 i 28 sierpnia 2022 r. podczas imprezy plenerowej Zakończenie Lata, z
udostępnieniem terenu od 23 sierpnia 2022 r. do 30 sierpnia 2022 r.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a/ Zorganizowanie „wesołego miasteczka” z jak największą liczbą atrakcji dla dzieci – w
tym:
karuzele, kolejki, struktury dmuchane, strzelnice, trampoliny i inne wraz z obsługą i
ochroną w obrębie działania usługi na czas trwania imprezy.
b/ W zamówieniu mogą wziąć udział wszystkie osoby i podmioty , posiadające wymagane
prawem uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej / prowadzenie wesołego
miasteczka/.
c/ Urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i opinie techniczne.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie zapewnia dostaw elektrycznej potrzebnej do uruchomienia urządzeń.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Pisemna oferta powinna zawierać:
1.Nazwę oferenta i adres siedziby.
2.Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
3.Datę sporządzenia.
4.Wykaz urządzeń wesołego miasteczka, które zostaną umieszczone na placu podczas
trwania imprezy.
5.Wartość oferty (brutto) tj. proponowana stawka, którą oferent jest w stanie zapłacić
organizatorowi za udostępnienie placu pod urządzenia wesołego miasteczka.
6. Własnoręczny podpis.
7.Co najmniej dwie opinie stanowiące rekomendację współpracy z innymi instytucjami.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub też
dostarczona osobiście na adres : Ośrodek Kultury w Będzinie ul.Małachowskiego 43; 42-
500 Będzin; e-mail: sekretariat@ok.bedzin.pl do dnia 12 sierpnia 2022 r. do godz.12.00
wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z
ewidencji działalności gospodarczej , wystawionym w dacie nie wcześniejszej niż sześć
miesięcy przed datą złożenia oferty.


O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub mailem.
Kontakt:
32 775 82 00 wew.16

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art.4 ust.8 tejże
ustawy.